Sesiune de admitere - septembrie 2022

 

REZULTATE ADMITERE

Runda finală - admişi pe opţiuni

 

 

 Programare interviu - 19.09.2022:
- CRPMD
- CA

 

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara organizează concurs de admitere, în anul universitar 2022-2023, la programele de studii universitare de master, acreditate conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 16.04.2020:

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, studiile masterale se desfășoară pe o perioadă de 2 ani.

Masterul interdisciplinar Comunicare, relații publice și media digitală asigură o pregătire avansată în domeniul Științe ale comunicării, prin asocierea domeniilor de licenţă Ştiinţe ale Comunicării (specializarea Comunicare şi relaţii publice) şi Ştiinţe inginereşti (specializarea Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale), în deplină concordanţă cu nevoile şi cerinţele societăţii actuale.

Masterul Comunicare în afaceri asigură formarea profesională superioară în scopul dezvoltării personale și al inserției profesionale a individului și în scopul satisfacerii nevoilor de competență în domeniul comunicării aplicate în sfera economică. De asemenea, pune un accent deosebit pe o educație interdisciplinară și aplicativă a studenților și are ca obiectiv pregătirea acestora în vederea valorificării atât a cunoștințelor de ultimă oră din cele două domenii fundamentale, cel al comunicării și economic, cât și a noilor tehnologii utilizate în comunicarea în mediul de afaceri.

 Repartizarea cifrei de școlarizarea pentru admiterea la ciclul MASTER

 Nr.
 crt.

Domeniul de master

Specializarea

Nr. locuri/
specializare

Nr. locuri
fără taxă

Nr. locuri cu taxă
Tip concurs

1.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare, relații publice și media digitală
(interdisciplinar cu Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale)

50

35  15

Concurs de dosare, interviu

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare în afaceri

50

 35 15

Concurs de dosare, interviu


OME 3102/08.02.2022 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare


Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la UPT (HS 40/17.02.2022):
           - 
Anexa 1 - Valori ale coeficientului k
           - Anexa 3 - Programe de studii master - UPT
          
- Anexa 4 - Procedura pentru derularea on-line a concursului de admitere la master în UPT

 DOSARUL DE CONCURS va conține următoarele documente: ACTE NECESARE pentru înscriere (cf. Metodologiei de admitere, cap. III, art.14)
          
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

                   

                    ÎNSCRIERE ONLINE

TAXE DE ADMITERE pentru anul universitar 2022-2023 (HCA 50/01.03.2022)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061 - Taxe de MASTER prin Ordin de plată

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la SC pentru POPESCU Ioana
 

  • Taxe de studii pentru anul universitar 2022-2023 (HCA 49/01.03.2022)

Calendarul admiterii la studii masterale - sesiunea iulie 2022

 Înscriere candidați
(fizic sau online):

  Sesiunea 1:  ONLINE:   04.07.2022-09.07.2022
                                 
(în 09.07.2022 până la ora 13:00)
                       FIZIC:       04.07.2022-09.07.2022, 10.00-13.00

 Sesiunea 2:  ONLINE: 13.07.2022-26.07.2022,      
                         
        (în 26.07.2022 până la ora 13:00)
                       FIZIC: 13.07.-15.07; 18.07.-22.07, 25.07-26.07
                                
(în intervalul 10.00-13.00)           

Concurs de admitere (interviu - Programarea la interviu va fi afișată pe site)*

      Sesiunea 1:  11.07.2022-12.07.2022
      Sesiunea 2:  27.07.2022

Rezultatele concursului
(confirmări - FSC, et. 3, C302)

(confirmare statut admis)

       Sesiunea 1:
       13.07.2022-14.07.2022, ora 09:00-13:00

       Sesiunea 2:
       28.07.2022, ora 10:00-13:00

Rezultate finale       Sesiunea 1:    15.07.2022, ora14:00
      Sesiunea 2:    29.07.2022, ora 14:00

*PROGRAMARE INTERVIU MASTER IULIE 2021 - Sesiunea 2: :
      CRPMD    Comunicare, relații publice și media digitală
        CA             Comunicare în afaceri

             
Criterii evaluare interviu:
           CRPMD   Comunicare, relații publice și media digitală
           CA          Comunicare în afaceri

Formula de calcul a mediei finale de admitere

     Ma = (2,5 x Mm + 2 x Ni + k) / 5
unde:
     Ma = media finală de admitere
     Mm = media la licenţă
     Ni = nota de apreciere sintetică (prestaţia la interviu)
     K = coeficient între 0 şi 5, în funcţie de domeniul de licenţă absolvit de către candidat
     Valorile pentru K se găsesc în Anexa 1 și Legendă

IMPORTANT:

Pentru nota de apreciere sintetică, Ni, candidații, absolvenți ai aceluiași domeniu de licență cu cel de master, pot solicita echivalarea notei de apreciere sintetică cu media multianuală. În cazul în care la înscrierea la master vor opta pentru echivalare, nu vor mai susține interviul. Solicitarea echivalării se va face din platforma de înscriere. 


REZULTATE FINALE:
- admiși pe opțiuni
                                    
- admis bursa
    

IMPORTANT: Precizări privind diploma de licență - pentru candidații admiși pe locurile cu taxă
  

Plata taxei de școlarizare, pentru studenții declarați admiși pe locurile cu taxă  se poate face, conform HCA nr. 49 din 01.03.2022, în două rate egale. Perioada de plată a primei rate este 29 iulie 2022 - 29 august 2022.

Plata se poate efectua astfel:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei ENROLL (htpps://admitere.upt.ro/) sau
2.
În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
_________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”TXSC, 22-23, ciclul ... (se va menționa, abreviat ciclul de studii): M - master, facultatea (se va menționa acronimul facultății SC) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului), CNP...”.

Exemplu: 
Taxă școlarizare pentru Ionescu Ana: TXSC, 22-23, M, SC, IONESCU Ana, CNP 2010720000000

Dovada achitării taxei, eliberată de bancă (chitanță etc.) va fi încărcată în aplicația Enroll.

IMPORTANT!
Studenților care nu au achitat prima rată până în data de 29.08.2022, li se va anula statutul de admis la Universitatea Politehnica Timișoara, iar locurile acestora vor fi alocate sesiunii de admitere din septembrie 2022.

 

Informaţii Admitere Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării:

Tel.: 0256404011
www.sc.upt.ro
Secretar-şef facultate: Angela TRIPŞA
Secretară Decanat: Carmen GALDEA

Informații Admitere UPT Master 2022