REZULTATE FINALE Septembrie 2022

- Admiși pe opțiuni - bacalureat
- Admiși student
- Respinși

CAZARE - ÎN ATENȚIA CELOR INTERESAȚI
Informații legate de cazarea studenților în căminele UPT

 

Confirmări Runda I: 13.09.2022, ora 10:00 - 14.09.2022 până la ora 16:00
Afişare Runda II: 14.09.2022 ora 18:00
Confirmări Runda II: 15.09.2022, ora 09:00 - 15.09.2022, până la ora 14:00
Afişare Runda III: 15.09.2022, ora 16:00
Confirmări Runda III: 15.09.2022, orele 16:00 - 18:00
Rezultatele finale: 15.09.2022, ora 20:00

 Confirmarea locului de admis în concurs se face prin depunerea la dosarul de admitere a diplomei de bacalaureat și a foii matricole în original, precum și plata taxei de confirmare de 100 lei.

 

Programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice este acreditat cu calificativul încredere, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 21.12.2017. Detalii despre programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice
Misiunea programului Comunicare şi relaţii publice este de a forma absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc. Aceşti specialişti vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea conflictelor, în producerea de mesaje scrise şi audiovizuale în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională. Specificul programului de studii constă în dobândirea de către absolvenţi a două competenţe suplimentare: comunicare profesională în limbi străine şi medierea comunicării în limbi străine.

Programul de studii universitare de licență Traducere și interpretare: engleză (franceză/germană) este acreditat cu calificativul încredere, conform Hotărârii Consiliului ARACIS din data de 29.10.2020. Detalii despre programul de studii universitare de licență Traducere si interpretare (engleză; franceză/germană)
Specializarea Traducere şi interpretare (engleză; franceză/germană) formează specialişti în domeniul traducerii şi al interpretării profesionale pentru domeniile ştiinţific, tehnic, economic, administrativ şi juridic. Pentru reuşita în acest domeniu sunt necesare cunoaşterea aprofundată a cel puţin două limbi moderne de circulaţie  şi a limbii române, un bagaj de cunoştinţe generale şi o motivaţie puternică de autoperfecţionare şi învăţare continuă. Programul de studii de licenţă Traducere şi interpretare (engleză; franceză/germană) este unicul program de acest fel din Regiunea de Vest a ţării.

IMPORTANT
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării oferă oportunitatea studierii limbilor străine şi a unor discipline de specialitate în limbi străine în cadrul programelor de studii universitare de licenţă. Candidații la domeniul de licență Științe ale Comunicării vor face dovada cunoașterii unei limbi străine, iar cei pentru domeniul de licență Limbi moderne aplicate vor face dovada cunoașterii a două limbi străine, fie prin proba de competență lingvistică, fie prin documente justificative (adeverință, foaie matricolă liceu, certificat de competență lingvistică etc.) care să ateste că au studiat limba / limbile străine pentru care optează (dintre limbile engleză, franceză, germană) - v. Acte dosare înscriere.

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la ciclul Licență

 Nr.
 crt.

Domeniul de licență

Specializarea

Nr. locuri/
specializare

Nr. locuri
fără taxă

Nr. locuri cu taxă
Tip concurs

1.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ cu frecvență (IF)

Comunicare şi relaţii publice - ZI

75

60  15

Concurs de dosare

2.

Ştiinţe ale comunicării – învățământ la distanță (ID)

Comunicare şi relaţii publice - ID

75

 - 75

Concurs de dosare

3.

 Limbi moderne aplicate - învățământ cu frecvență (IF)

Traducere şi interpretare

60

40 20

Concurs de dosare

Formula de calcul pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în anul universitar 2022-2023, la ciclul licenţă
M = b, unde b = media la bacalaureat

OME 3102/08.02.2022 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare

METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2022 (HS 84 din 12.04.2022)
      
Anexa 1 - Oferta programelor de studii, tipul concursului și formula de calcul a mediei de admitere
     
Anexa 2 - Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll
      
Anexa 6 - Lista concursurilor recunoscute de către UPT, pe baza cărora candidații pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere
     
Anexa 7 - Criterii și condiții speciale de admitere pentru candidații care au calitatea de sportivi de performanță

Acte necesare pentru dosarul de înscriere - cf. cap. III, art. 25 din Metodologia de admitere
   
     IMPORTANT: Precizări privind diploma de bacalaureat

Taxe de înscriere admitere 2022
(HCA 50 din 01.03.2022)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:
1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau
2.
În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
_________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de înscriere/confirmare admitere la...(se va menționa acronimul facultății: SC) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de înscriere la SC pentru IONESCU Ana

Taxe de studii pentru anul universitar 2022-2023 (HCA 43 din 14.04.2022)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 Calendarul Admiterii la studii universitare de licenţă
- sesiunea iulie 2022 –

Pentru forma de învăţământ cu frecvență și  învăţământ la distanţă (ID)

Înscriere candidați:

  Cu frecvență: (Comunicare și relații publice și Traducere și interpretare):    

  ONLINE: 27.06.-22.07.2022 (în 22.07 până la orele 14.00)
  sau
  FIZIC
[i]: 04.07-08.07.2022; 11.07-15.07.2022; 18.07-22.07.2022 (între orele 9.00-14.00)

  La distanță: (Comunicare și relații publice)
  ONLINE:
01.06-22.07.2022 (în 22.07.2022 până la orele 14.00)

  sau
  FIZIC[ii]:
04.07-22.07.2022 (între orele 9.00-14.00)

Verificarea corectitudinii datelor personale de înscriere de către candidați

   25.07.2022 (termen: orele 14.00)

Concurs de dosare:

   25.07.2022

Rezultatele concursului de dosare
Afișare Runda I:

   25.07.2022 – orele 20.00

Confirmări Runda I:

   26.07.2022 - orele 10.00-16.00
   27.07.2022 - orele 08.00-16.00

Afișare Runda II:

  27.07.2022, ora 19.00

Confirmări Runda II:

  28.07.2022 - orele 10.00-16.00
  29.07.2022 - orele 08.00-12.00

Afișare Runda III:

  29.07.2022, ora 13.00

Confirmări Runda III:

  29.07.2022, orele 13.00-16.00

Afișare rezultate finale:

  29.07.2022, ora 20.00

 [i] Înscriere fizic la învățământ cu frecvență: a) Facultatea de Științe ale Comunicării - Str. Traian Lalescu nr. 2a et. III sala C302
                                                                                b) Centrele zonale de admitere ale UPT

[ii] Învățământ la distanță (Centrul e-Learning): Bd. Vasile Pârvan nr. 2B et. IV sala C406 (clădirea Bibliotecii UPT)

 Informații Admitere Învățământ la distanță - detalii

ÎNSCRIE-TE ONLINE

 

 

Întrebări generale despre admitere și răspunsuri FQA
Informații despre admiterea la Facultatea de Științe ale Comunicării:
           Tel.: 0256404011           Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Probleme tehnice întâmpinate la înscrierea/încărcarea documentelor în programul Enroll:aAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

REZULTATE FINALE - SESIUNEA IULIE 2022

        Învățământ cu frecvență


Plata taxei de școlarizare
, pentru studenții declarați admiși pe locurile cu taxă (inclusiv cei admiși la forma de învățământ la distanță), se poate face, conform HCA nr. 49 din 01.03.2022, în două rate egale. Perioada de plată a primei rate este 29 iulie 2022 - 29 august 2022.

Plata se poate efectua astfel:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei ENROLL (htpps://admitere.upt.ro/) sau
2.
În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
_________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”TXSC, 22-23, ciclul ... (se va menționa, abreviat ciclul de studii): L - licență, facultatea (se va menționa acronimul facultății SC) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului), CNP...”.

Exemplu: 
Taxă școlarizare pentru Ionescu Ana: TXSC, 22-23, L, SC, IONESCU Ana, CNP 2010720000000

Dovada achitării taxei, eliberată de bancă (chitanță etc.) va fi încărcată în aplicația Enroll.

IMPORTANT!
Studenților care nu au achitat prima rată până în data de 29.08.2022, li se va anula statutul de admis la Universitatea Politehnica Timișoara, iar locurile acestora vor fi alocate sesiunii de admitere din septembrie 2022.

Taxa de echivalare a studiilor absolvite (preluare dosar pentru echivalare), în cuantum de 150 lei,  se va plăti:

În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:
Universitatea Politehnica Timișoara

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
_________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”Taxă de echivalare la...(se va menționa acronimul facultății) pentru... (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: Taxă de echivalare la SC pentru IONESCU Ana

Taxa de recunoastere si echivalare pentru anii de studiu recunoscuti, în cuantum de 500 de lei/an recunoscut se va plăti după începerea anului universitar. 

CAZARE
Informații legate de cazarea studenților în căminele UPT

Informativ:  Ultima medie cu care s-a intrat în sesiunile de admitere 2017-2021:

 

Informaţii Admitere Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
Decanat: Tel. 0256-40.40.11; Fax: 0256-40.40.13
Secretar-şef facultate: Angela Tripşa
Secretară Decanat: Carmen Galdea
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informații admitere Licență 2022 UPT